Contact Information

The Copenhagen School of Shiatsu
Att. Henrik Hoff-Hansen

E-mail: shiatsu@shiatsu.dk